King Eider - IJmuiden 1982

previous - back - next